Panda News from around the world

Shu Xiang

Details

Locations

Name Shu Xiang
Stud Number 717
Chinese Name
蜀祥
Sex Male
Date of Birth 2008-Aug-04
Date Died --
Mother Shu Qing Shu Qing Chuan Qing 蜀庆 480 1999-Aug- Female Chengdu Zoological Garden Chongqing Zoo Xin Xing - #253 Chuan Chuan - #231
Father Unknown
Date Location Comment
2008-08-04 Chengdu Zoological Garden Birth
2010-12-18 MACAU Transfer