Panda News from around the world

Xiang Xiang

Details

Locations

Name Xiang Xiang
Stud Number 531
Chinese Name
Names
Lin Her
Sex Male
Date of Birth 2001-Aug-25
Date Died 2007-Feb-16
Mother Quan Quan Quan Quan Long GuNumber 20 泉泉 414 1990-- 2010-Jul-23 Female Jinan Zoo Baoxing County
Father Da Di Da Di 394 -- Male Beijing Zoological Gardens WOLONG Dong Dong - #358 Pan Pan - #308
Date Location Comment
2001-8-0 WOLONG Birth
2006-04-28 WOLONG Release
2007-02-16 WOLONG Death