Panda News from around the world

Long Sheng

Details

Locations

Name Long Sheng
Stud Number 518
Chinese Name
Sex Male
Date of Birth 2000-Aug-21
Date Died --
Mother Yue Yue Yue Yue 404 1993-Nov-20 Female Guilin Qixing Park Zoo WOLONG Jia Jia - #230 Xin Xing - #329
Father Da Di Da Di 394 -- Male Beijing Zoological Gardens WOLONG Dong Dong - #358 Pan Pan - #308
Date Location Comment
2000-8-0 WOLONG Birth
2003-9-0 CCRCGP Bifengxia Transfer
2008-0-0 Guangzhou Xiangjiang Safari Park Transfer