Panda News from around the world

Xi Mei

Details

Locations

Name Xi Mei
Stud Number 511
Chinese Name
喜妹
Sex Female
Date of Birth 2000-Aug-
Date Died --
Mother Quan Quan Quan Quan Long GuNumber 20 泉泉 414 1990-- 2010-Jul-23 Female Jinan Zoo Baoxing County
Father Da Di Da Di 394 -- Male Beijing Zoological Gardens WOLONG Dong Dong - #358 Pan Pan - #308
Date Location Comment
2000-8-0 WOLONG Birth
2003-12-0 CCRCGP Bifengxia Transfer
2004-7-0 WOLONG Transfer
2008-06-24 CCRCGP Bifengxia Transfer

Children

  • Image of Panda # 201202