Panda News from around the world

Xiu Xiu

Details

Locations

Name Xiu Xiu
Stud Number 478
Chinese Name
Sex Female
Date of Birth 1999-Aug-
Date Died 2001-Oct-
Mother Bai Xue Bai Xue 白雪 418 1988-- Female CCRCGP Bifengxia WOLONG
Father Da Di Da Di 394 -- Male Beijing Zoological Gardens WOLONG Dong Dong - #358 Pan Pan - #308
Date Location Comment
1999-8-0 WOLONG Birth
2001-10-0 WOLONG Death