Panda News from around the world

Long Long

Details

Locations

Name Long Long
Stud Number 433
Chinese Name
Names
Ko KoKou KouHsing
Sex Male
Date of Birth 1995-Sep-14
Date Died 2010-Sep-09
Mother Jia Jia Jia Jia 佳佳 230 1978-- Female Ocean Park Corporation QINGCHUAN
Father Pan Pan Pan Pan 盼盼 308 1985-- Male ZUNYI Baoxing County
Date Location Comment
1995-9-0 WOLONG Birth
2000-9-0 Guangzhou Xiangjiang Safari Park Loan to
2002-6-0 WOLONG Transfer
2002-12-0 KOBE Loan to
2010-09-09 KOBE Death

Children

  • Image of Panda # 677