Panda News from around the world

Zhu Nan

Details

Locations

Name Zhu Nan
Stud Number 325
Chinese Name
Sex Female
Date of Birth 1986-Sep-25
Date Died 2001-Jan-
Mother Nan Nan Nan Nan 180 1975-Jul- 1995-Nov- Female Chongqing Zoo NANPING
Father Qiang Qiang Qiang Qiang 174 1974-- 1988-May- Male Chengdu Zoological Garden Baishuijiang
Date Location Comment
1986-9-0 Chongqing Zoo Birth
1990-7-0 SHANGHAI Loan to
1991-1-0 Chongqing Zoo Transfer
1993-2-0 SHANGHAI Loan to
1993-4-0 Chongqing Zoo Transfer
2001-1-0 Chongqing Zoo Death